Neretas vidusskola

Vārda dienu šodien svin:

Gatavošanās posms 2019./2020. mācību gada eksāmeniem var būt īpaši satraucošs, jo vēl ir daudz neatbildētu jautājumu un neskaidrību par pārbaudījumu norisi un formu. Lai atbalstītu skolēnus šajā sarežģītajā laikā, esam sagatavojuši ieteikumus, kā izmantot Uzdevumi.lv un tā sniegtās iespējas, gatavojoties eksāmeniem.

Sagatavojies mācību procesam
Pirms uzsāc mācīšanos, ir svarīgi iekārtot ērtu un klusu mācību vidi, kur varēsi mierīgi un netraucēti koncentrēties zināšanu nostiprināšanai. Tāpat gatavošanās procesā pastiprināta uzmanība ir jāpievērš sava miega kvalitātei - ej gulēt laicīgi, pirms miega izvairies no lūkošanās mobilā telefona ekrānā un mēģini izgulēties vismaz 8 stundas, lai Tavs prāts būtu atpūties un gatavs darbam.

Lasīt tālāk ...

Neretas novada pašvaldība izsludina atklātu konkursu uz Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas direktora amatu, prof.kods 1345 08, uz nenoteiktu laiku, darba laiks - 40 stundas nedēļā, atalgojums – 1209,00 EUR mēnesī (pirms nodokļu nomaksas).

Galvenie darba pienākumi:
* nodrošināt iestādes nolikumā noteikto funkciju, mērķu un pamatuzdevumu izpildi;
* nodrošināt iestādes darbību reglamentējošo normatīvo aktu, iestādes nolikuma, Neretas novada domes lēmumu un rīkojumu ievērošanu;
* nodrošināt iestādes materiālo bāzi, inventāra un citu materiālo un citu finanšu vērtību uzskaiti, saglabāšanu un drošību;
* nodrošināt iestādes intelektuālo, finanšu un materiālo līdzekļu efektīvu un racionālu izmantošanu;
* sagatavot un iesniegt Neretas novada domē iestādes budžeta pieprasījumu, budžeta izdevumu tāmi, plānot un kontrolēt piešķirto līdzekļu racionālu izmantošanu atbilstoši apstiprinātajam iestādes budžetam;
* dokumentēt un analizēt iestādes izglītojošo un saimniecisko darbību, izstrādāt perspektīvās attīstības programmu;
* veikt savlaicīgu un kvalitatīvu statistikas u.c. pārskatu sagatavošanu un iesniegšanu saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un pēc Neretas novada domes pieprasījuma, savlaicīgi un kvalitatīvi sagatavot citus ar profesionālo darbību saistītos dokumentus;
* vadīt iestādi saskaņā ar Latvijas Republikas profesionālās izglītības jomu reglamentējošo normatīvo aktu prasībām, nodrošināt iestādi ar atbilstošas kvalifikācijas pedagogiem;
* veicināt iestādes pedagogu profesionālo izaugsmi un tālākizglītību, nodrošināt pedagogu pašvērtējuma un pašanalīzes procesu iestādē un apstākļus izglītības procesa kvalitatīvai īstenošanai;
* organizēt izglītojamo uzņemšanu iestādē atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
* pārējie pienākumi pildāmi saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kā arī darba līguma nosacījumiem un amata pienākumu aprakstu.

Pieteikumus iesniegt no 24.aprīļa līdz 12.maijam (ieskaitot) plkst. 17:00.

Lasīt tālāk ...

Tā kā valstī izsludināta ārkārtas situācija, tāpēc 3. aprīlī 44. zinātniskās pētniecības darbu konferences valsts posms pirmo reizi notika attālināti, tas ir, izmantojot attālinātās komunikācijas formas.
Iepriekš skolēni iesūtīja savu darbu prezentācijas video formātā un digitāli sagatavotu plakātu – stenda ziņojumu. Ar to vērtēšanas komisija bija iepazinusies. Aizstāvēšanas dienā skolēni iesaistījās tiešsaistes diskusijās ar vērtēšanas komisiju.

Lasīt tālāk ...

No 23.03.2020. mācību darbs notiks attālināti saskaņā direktores apstiprinātu mācību stundu sarakstu.

Stundu saraksts tiks  ievadīts e-klasē skolēnu dienasgrāmatā.
Skolēniem par  attālinātām mācībām

Lasīt tālāk ...

Ir pagājuši vairāk nekā divarpus gadi vidusskolā, taču līdz skolas pēdējam zvanam bija palikušas tikai 84 dienas, no tām tikai 52 ir mācību dienas, bet līdz pirmajam eksāmenam atlikušas 17 dienas – tā bija 21. februārī, kad Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas 12. klases 13 skolēni svinēja savu Žetonu vakaru.

Pēc direktores Laimas Grebskas uzrunas klases audzinātāja Dace Kronīte aicināja saņemt savu Žetona gredzenu, atgādinot par likteņa un laika nozīmi. Skolēni kā apliecinājumu savas skolas piederībai bija izvēlējušies vienādu gredzenu ar pīni, tajā iegravējot „NJJV 2020.” Tad divpadsmitie tika uzaicināti uzlikt Žetona gredzenu pirkstā. Audzinātāja uzrunāja divpadsmitos: „Pēdējos 2 mēnešus jūs esat pierādījuši, ka varat būt patstāvīgi, varat uzņemties atbildību un varat daudz! Varat, jo esat sajutuši, cik svarīgi izrādīt citam atbalstu, cik svarīgi uzticēties un nebūt pieviltam. No sirds izbaudiet atlikušās 84 dienas ar saviem klases biedriem! Esiet tikpat dzīvesmīloši, priecīgi, savstarpēji sarunājieties, smejieties un baudiet kopābūšanu!”

Lasīt tālāk ...

Jau ceturto gadu Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas 5. un 6. klases skolēni piedalās Latvijas Nacionālās bibliotēkas Skaļās lasīšanas sacensībā. 19. februārī sacentās 5. klases skolēni.

Skolēni sākumā iepazīstināja ar savas grāmatas izvēli. Sandrim Ērika Kūļa grāmatu „Niķa un Riķa stiķi ” ieteica izlasīt draugi. Cilvēcīgo Andras Neiburgas ,,Stāstu par Tilli un Suņu vīru” bija izvēlējusies Gabriela. Iepazīt Dainas Ozoliņas grāmatu “Izglābt vasaras brīvlaiku’’ ieinteresēja Elīnas klasesbiedrene. Ļoti aktuāla ir Samantas izvēlētā Agneses Vanagas grāmata ”Plastmasas huligāni,” jo arī meitene pati pēdējā laikā ir ieinteresējusies par klimata izmaiņām un atbalsta plastmasas maisiņu neizmantošanu.

Lasīt tālāk ...

Šeit ir mūsu mājas

nereta eka

Stundu saraksts

Mūsu sasniegumi