Neretas vidusskola

Vārda dienu šodien svin:

29. maijā Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas skolēni varēja savas liecības saņemt klātienē, ievērojot distanci un pārējos drošības noteikumus. Skola katrai klasei bija sarūpējusi kliņģeri un sulu. Audzinātāju un klases biedru tikšanās notika Mazās skolas pagalmā.
1. klases audzinātāja Rita Kokina pastāstīja, ka skolēni apsēdās pagalmā aplī izliktajos krēslos. Skolotāja izsniedza liecības un izteica novēlējumu vasarai. Īpašus diplomus saņēma 3 skolēni, kas paši visvairāk bija vingrinājušies “Uzdevumos. lv” un savākuši vislielāko punktu skaitu par pareizajām atbildēm. 1. vietu bija ieguvis Kārlis Putniņš, 2. vietu – Justīne Jancukoviča un 3. vietu – Viesturs Zālītis. Skolotāja izdeva arī ieteicamās literatūras sarakstu ar vēlējumu – vasarā izlasīt vismaz 5 grāmatas.


2. klases audzinātāja Natālija Grīnvalde: “2. klases skolēni un skolotāja jutās kā Zinību dienā. Bija priecīga atkalsatikšanās - runājām par mājās pavadīto laiku un secinājām, ka labāk mācīties skolā, jo mājās grūti koncentrēties mācībām. Ēdām garšīgu kliņģeri un spēlējām spēli par vasaru "Uzmini, kas tu esi!". Laiks pagāja ļoti ātri, negribējās šķirties.”

3. klases audzinātāja Daira Osīte: “3. klasei šis neierastais, citādais mācību gads noslēdzās ar piesardzīgu, sirsnīgu atkalredzēšanos ar klases biedriem un skolotāju. Kāds prieks bija redzēt atkal visus kopā! Izmantojot spēļu elementus, kustības, kopīgi izteicām savas domas par šo attālināto mācīšanos: ko mēs ieguvām, ko zaudējām, kādas prasmes uzlabojām, kas nepatika. Daudziem patika praktiskie, pētnieciskie uzdevumi, bet pietrūka draugu un kopīgu aktivitāšu. Nedaudz ieskatījāmies mācību darbā un secinājām, ka rezultāts ir atkarīgs no paša ieliktā darba. Liecības bērni saņēma kopā ar radošo darbu mapēm, kuras bija saliktas katram savā maisiņā. Atvadīšanās no 3. klases noslēdzām ar gavilēm un gardu svētku kliņģeri! Nedaudz ielūkojāmies vasarā ar aktivitāti “Atmini un parādi vasaru!”. Neizpalika kopīgā distancētā fotografēšanās un sirds sveiciens viens otram, lai atkal tiktos klātienē 4. klasē!”

4. klases audzinātāja Edīte Dābola: “Mēs izrunājām par drošību vasarā, saņēmām liecību, direktore iepazīstināja ar jaunumiem, kas sagaidāmi nākamajā mācību gadā. Katrs saņēma no audzinātājas laba vēlējumus nākamajai izglītības pakāpei. Iepriekšējā dienā sociālajās zinībās bērniem tika dots uzdevums - ierunāt kopējā WhatsApp grupā novēlējumu klases biedriem un skolotājai.”
Pamatskolas un vidusskolas skolēnu un audzinātāju tikšanās bija Baltās skolas apkārtnē.
5. klases audzinātāja Sarmīte Sniķere: “Pulcējamies skolas priekšā, zālienā pie karoga. Dalījāmies par sajūtām, redzot atkal viens otru, kā patika/nepatika mācīties attālināti. Bija tādi, kuriem attālināti mācīties patika, arī tādi, kuriem tas sagādāja grūtības. Redzēt visus bija jauki. Saņēmām liecības, ēdām kliņģeri. Apsveikt skolēnus ar mācību gada noslēgumu bija pienākusi arī direktore. Cits citam novēlējām saulainu vasaru!”
Priecīgi par satikšanos bija arī 6. klases skolēni un viņu audzinātāja Sandra Silava. Protams, tika runāts par attālinātā mācību laika ieguvumiem, arī mīnusiem. Saņemot liecības, audzinātāja katram skolēnam izteica vēlējumu.
7. klases audzinātāja Egija Apiņa: “Mēs visi (9 plus viens) tikāmies skolas pagalmā, tad skolēniem bija dota izvēle: kur notiks klases stunda. Izvēlējās turpināt Zaļajā klasē. Man bija prieks par viņu prieku -  satikšanās bija ilgi gaidīta. Sarunas, sarunas, stāsti, stāsti... kā klājās bez klases biedriem un skolotājiem. Gandrīz visi tomēr labāk grib atkal mācīties skolā, ne attālināti. Sarunājām vasarā satikties. Tika izsniegtas liecības un svinēta Raivo vārda diena.
Sirsnīga un humora pilna bija tikšanās ar direktori Laimu. Direktore vēlēja gan skolā, gan ārpus tās dzīvot aizrautīgi un  dzīvespriecīgi, atrast savas  intereses un nepazaudēt tās. Septītie (nu jau astotie) pateicās direktorei par 34 gadu darbu skolā un labvēlīgu  sadarbību ar mūsu klasi septiņu gadu garumā. Humora gaisotnē izskanēja vēlējumi, kas "noderēs", kad viņa nebūs direktore: lai neaizmirst skolu, lai dārzā vienmēr daudz ābolu, lai laba veselība, lai ievēro ceļu satiksmes noteikumus, lai nāk ciemos uz mūsu klasi, lai sūta špikerus, lai dzied un lasa grāmatas...! Pateicībā direktorei uzdāvinājām viņas mīļākās puķītes- maijpuķītes.”
8. klases audzinātāja Lija Saldovere: “Izrunājāmies par to, kā pagāja attālinātās mācības, ko vēl skolēni izdarīja vai iemācījās pa šo laiku. Galvenā saruna bija par nākamo mācību gadu: kad pabeigsim 9. klasi - būs iespēja turpināt mācības vidusskolā Neretā vai arī tādas iespējas nebūs. Tad jādomā, ko darīt turpmāk, kur iet.”
9. klases audzinātājs Mairis Dzenis pastāstīja, ka devītie saņēmuši novēlējumus no direktores Laimas Grebskas. Skolotājs saviem pirmajiem audzināmajiem teicis – patīkami, ka šādos attālinātas mācīšanās apstākļos 9. klasi ir beiguši visi 18 skolēni. Pēc liecību saņemšanas devītie devās parakstīties uz savas dāvanas skolai – apzīmētās darbarīku mājiņas un ūdens tvertnes. Arī devītie piedalījās projektā, ko vadīja skolotāja Lidija Ozoliņa. Tas bija biedrības “Upmales mantinieki” realizētais projekts “Neretas novads – mūsu mājas” Izglītības kvalitātes valsts dienesta īstenotajā Eiropas Sociālā fonda projektā “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” “PuMPuRS”. Katrs skolēns izveidoja 4 skices (katrai mājiņas sienai vienu), par tām notika balsošana, kurā piedalījās paši devītie, viņu vecāki un daži skolotāji. Uzvarēja Rūtas Leites skices. Tās tika iedzīvinātas gan uz mājiņas, gan uz ūdens tvertnes.
10. klases audzinātāja Ludmila Kolpakova: “Mēs vienkārši runājāmies, jo sen nebijām tikušies. Katrs izteicās par attālinātās mācīšanās plusiem un mīnusiem, vērtējām un analizējām.” Protams, tika saņemta liecība par to, ka visi desmit pārcelti 11. klasē.
11. klases audzinātājas Intas Vasariņas atziņas: “Visi bija ļoti priecīgi redzēt klases biedrus. Bija sarunas, sarunas, sarunas ...  par to, ka dažiem patika šādi mācīties, jo varēja plānot laiku, palīdzēt vecākiem, pagulēt. Bet slikti, jo nevarēja satikties ar draugiem, autoskola pārcelta uz vasaru... Skolēni saprot, ka skola disciplinē. Prieks par to, ka esam 12. klase. Visi zina, ka 12. klasē būs vieglāk. 11. klase bija visgrūtākā.”
12. klase tajā pašā laikā konsultācijās cītīgi gatavojās angļu valodas eksāmenam.
Par šo dienu izteicās arī skolas direktore Laima Grebska: “Tāds dīvains šis mācību gads, tādēļ biju ļoti noilgojusies satikt skolēnus. Tas arī izdevās, domāju, ka veiksmīgi. Gan skolēni, gan vecāki, gan skolotāji bija priecīgi satikties. Arī man, kaut uz īsu brīdi, bet bija iespēja pabūt katrā klasē. Paldies visiem par kopā būšanu! Saulainu vasaru!”
Dace Kronīte,
Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas skolotāja
2. klases skolēni un audzinātāja
Foto autore: Vineta Mugina

Šeit ir mūsu mājas

nereta eka

Stundu saraksts

Mūsu sasniegumi