Neretas vidusskola

Vārda dienu šodien svin:

13. jūnijā Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas Svinību zālē apliecību par pamatizglītību saņēma 17 skolēni. Pasākumā tika ievērota distance un pārējie drošības noteikumi.

Direktore Laima Grebska uzrunā klātesošajiem teica, ka šis izlaidums tiek svinēts neparastā laikā, šo klasi atcerēsies kā klasi, kam nebija jākārto 9. klases beigu eksāmeni. 2020. gads liek pārdomāt, ka ir kaut kas stiprāks par cilvēku. Direktore 9. klases beidzējus uzaicināja padomāt par šādiem trim jautājumiem: kur tu esi dzimis, kurp tu dodies, kur ir tavas mājas? Jaunieši tika aicināti neiet pašu vieglāko ceļu. Tika izteikts novēlējums – lai dzīve būtu krāšņa, ziedoša pļava! Vēlējums vecākiem: „Stāviet blakus saviem bērniem, kad vajag, pamāciet, kad skumji, samīļojiet!” Direktore skolotājiem teica paldies par cilvēcību un savstarpējo sadarbošanos.


Tad pateicības vārdus veltīja paši jaunieši. Viņi atzina, ka skolotāju atbalsts ir bijis nenovērtējams. Katrs skolotājs dzirdēja savu teicienu, skolēni pateicās ar ziedu. Īpašs paldies par sirdssiltumu sākumskolas audzinātājai Ritai Kokinai un skolotājai Rutai Aukšpolei, kas šos skolēnus audzināja 5. – 7. klasē. Izskanēja pateicība tagadējam audzinātājam Mairim Dzenim par labajām ekskursijām un neaizmirstamajiem klases vakariem.
Direktore pastāstīja par 2 īpašām būvēm, kas atrodas skolas dārzā, kuras tika apgleznotas pirms 17 gadiem, kad viņa bija audzinātāja izlaiduma klasei. Šī gada devītie pēc Rūtas Leites skicēm pārkrāsoja darbarīku mājiņu un ūdens tvertni, tā ir viņu dāvana skolai. Direktore teica PALDIES visiem vecākiem par veiksmīgo sadarbību, īpaši Ivetai Muraškai, kas ir ne tikai mamma, bet arī audžumamma un Skolas padomes priekšsēdētāja, Evitai Vīnakalnei par skaistumu, kas skolā top tumšajās stundās, un Kristapam Leitim, kas vienmēr ir sniedzis palīdzību, kad nepieciešams.
Tad tika izsniegtas apliecības par pamatizglītību. Bez tām „Izglītojamo un pedagogu motivēšanas kārtība Neretas novadā” paredz 9. klases absolventiem izlaiduma dienā saņemt “Lielo pūci” un naudas balvu par godalgotajām vietām starpnovadu mācību priekšmetu olimpiādēs. To saņēma Kristīne Boldaševiča un Alise Vaičulena. Rūta Leite saņēma „Lielo pūci”. „Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas izglītojamo apbalvošanas kārtība” paredz, ka izglītojamie var tikt apbalvoti ar skolas Atzinības rakstu par apzinīgu attieksmi mācību darbā, sasniegumiem mācību priekšmetu olimpiādēs, aktīvu piedalīšanos skolas mākslinieciskajā pašdarbībā, sabiedrisko aktivitāti un sasniegumiem sportā. Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas Atzinības rakstu saņēma Augusts Ansviesulis, Annija Babrova, Kristīne Boldaševiča, Kristiāna Luīze Dambrāne, Ramona Kazule, Rūta Leite, Elizabete Anna Sīpoliņa, Saiva Staģīte, Alise Vaičulena, Māris Verečinskis, Enriko Vorslavs un Niks Zvilna. Apliecības par pamatizglītību saņēma arī Tomass Ķibilds, Ivo Reguts, Raivo Spriņģis, Iveta Sūniņa un Valters Valiulis.
Audzinātājs Mairis Dzenis katram audzēknim dāvināja savu foto, kas uzņemts Neretā vai Ļaudonā (audzinātāja dzimtajā pusē), vai ceļojumā.
Skolas deju kolektīvs „Sudrabiņš” sveica savus dejotājus Alisi, Rūtu, Saivu, Niku, Māri un pārbaudīja, vai spēj pazīt deju pēc vārdiem. Ģitāras pulciņa dalībnieces Alisi, Rūtu un Saivu sveica Klāvs Zigurds un Zigurds Kalnāres. Alisei, Saivai, Elizabetei Annai, Rūtai, Kristīnei, Annijai, Augustam, Raivo bija jāpazīst savs teksts no iestudējamās lugas „Dzīvīte pagalmā”, jo šie skolēni piedalījās dramatiskajā pulciņā. Skolotāja Anita Šolmane savām koristēm Saivai, Kristīnei, Alisei, Annijai, Rūtai un Ramonai novēlēja: „Ticiet sev un saviem sapņiem!”
5. – 7. klases audzinātāja Ruta Aukšpole raksturoja šīs klases unikalitāti: tai bija skolas mamma – skolotāja Ruta, skolas tētis – skolotājs Mairis un skolas sargeņģelis – Evita (klases biedra Enriko mamma). Bijusī audzinātāja katru absolventu arī apsveica.
Tagadējais audzinātājs Mairis Dzenis pateicās vecākiem par palīdzību grūtībās, kas kopā pārvarētas. Saviem mīļajiem devītajiem novēlēja mērķi, uz ko tiekties. Teica paldies skolotājai Rutai, kas ir bijusi kā atbalsts.
Direktore uzteica skolotāju Mairi un devītos aicināja sekot audzinātāja mērķtiecībai, tad iespējams dzīvē daudz sasniegt.
Neretas novada pašvaldības izpilddirektors Rolands Klibiķis absolventus apsveica ar pirmā lielā dokumenta saņemšanu un vēlēja palikt tepat – Neretā - , taču apzinās dzīves realitāti un to, ka daudzi nākotnē dzīvos un strādās citviet.
Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa muzeja „Riekstiņi” vadītāja sveica muzeja draugus – atbalsta klasi - un vēlēja: „Lai spēks skatīties acīs!”
Vecāki pateicās audzinātājam par ikdienas audzināšanas darbu, skolotāju kolektīvam - par kopējo sadarbību.
Izlaidums aizritēja sirsnības, mīlestības un labestības gaisotnē. Ceļamaizei Dalailamas teiciens: „Cieni sevi, cieni citus, esi atbildīgs par to, kā rīkojies!”
Dace Kronīte,
Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas skolotāja
Ance Ziedāne,
foto autore

Šeit ir mūsu mājas

nereta eka

Stundu saraksts

Mūsu sasniegumi