Neretas vidusskola

Vārda dienu šodien svin:

29. maijā Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas skolēni varēja savas liecības saņemt klātienē, ievērojot distanci un pārējos drošības noteikumus. Skola katrai klasei bija sarūpējusi kliņģeri un sulu. Audzinātāju un klases biedru tikšanās notika Mazās skolas pagalmā.
1. klases audzinātāja Rita Kokina pastāstīja, ka skolēni apsēdās pagalmā aplī izliktajos krēslos. Skolotāja izsniedza liecības un izteica novēlējumu vasarai. Īpašus diplomus saņēma 3 skolēni, kas paši visvairāk bija vingrinājušies “Uzdevumos. lv” un savākuši vislielāko punktu skaitu par pareizajām atbildēm. 1. vietu bija ieguvis Kārlis Putniņš, 2. vietu – Justīne Jancukoviča un 3. vietu – Viesturs Zālītis. Skolotāja izdeva arī ieteicamās literatūras sarakstu ar vēlējumu – vasarā izlasīt vismaz 5 grāmatas.

Lasīt tālāk ...

Šobrīd aizliegts lietot skeitparku!

Gatavošanās posms 2019./2020. mācību gada eksāmeniem var būt īpaši satraucošs, jo vēl ir daudz neatbildētu jautājumu un neskaidrību par pārbaudījumu norisi un formu. Lai atbalstītu skolēnus šajā sarežģītajā laikā, esam sagatavojuši ieteikumus, kā izmantot Uzdevumi.lv un tā sniegtās iespējas, gatavojoties eksāmeniem.

Sagatavojies mācību procesam
Pirms uzsāc mācīšanos, ir svarīgi iekārtot ērtu un klusu mācību vidi, kur varēsi mierīgi un netraucēti koncentrēties zināšanu nostiprināšanai. Tāpat gatavošanās procesā pastiprināta uzmanība ir jāpievērš sava miega kvalitātei - ej gulēt laicīgi, pirms miega izvairies no lūkošanās mobilā telefona ekrānā un mēģini izgulēties vismaz 8 stundas, lai Tavs prāts būtu atpūties un gatavs darbam.

Lasīt tālāk ...

Neretas novada pašvaldība izsludina atklātu konkursu uz Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas direktora amatu, prof.kods 1345 08, uz nenoteiktu laiku, darba laiks - 40 stundas nedēļā, atalgojums – 1209,00 EUR mēnesī (pirms nodokļu nomaksas).

Galvenie darba pienākumi:
* nodrošināt iestādes nolikumā noteikto funkciju, mērķu un pamatuzdevumu izpildi;
* nodrošināt iestādes darbību reglamentējošo normatīvo aktu, iestādes nolikuma, Neretas novada domes lēmumu un rīkojumu ievērošanu;
* nodrošināt iestādes materiālo bāzi, inventāra un citu materiālo un citu finanšu vērtību uzskaiti, saglabāšanu un drošību;
* nodrošināt iestādes intelektuālo, finanšu un materiālo līdzekļu efektīvu un racionālu izmantošanu;
* sagatavot un iesniegt Neretas novada domē iestādes budžeta pieprasījumu, budžeta izdevumu tāmi, plānot un kontrolēt piešķirto līdzekļu racionālu izmantošanu atbilstoši apstiprinātajam iestādes budžetam;
* dokumentēt un analizēt iestādes izglītojošo un saimniecisko darbību, izstrādāt perspektīvās attīstības programmu;
* veikt savlaicīgu un kvalitatīvu statistikas u.c. pārskatu sagatavošanu un iesniegšanu saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un pēc Neretas novada domes pieprasījuma, savlaicīgi un kvalitatīvi sagatavot citus ar profesionālo darbību saistītos dokumentus;
* vadīt iestādi saskaņā ar Latvijas Republikas profesionālās izglītības jomu reglamentējošo normatīvo aktu prasībām, nodrošināt iestādi ar atbilstošas kvalifikācijas pedagogiem;
* veicināt iestādes pedagogu profesionālo izaugsmi un tālākizglītību, nodrošināt pedagogu pašvērtējuma un pašanalīzes procesu iestādē un apstākļus izglītības procesa kvalitatīvai īstenošanai;
* organizēt izglītojamo uzņemšanu iestādē atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
* pārējie pienākumi pildāmi saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kā arī darba līguma nosacījumiem un amata pienākumu aprakstu.

Pieteikumus iesniegt no 24.aprīļa līdz 12.maijam (ieskaitot) plkst. 17:00.

Lasīt tālāk ...

Tā kā valstī izsludināta ārkārtas situācija, tāpēc 3. aprīlī 44. zinātniskās pētniecības darbu konferences valsts posms pirmo reizi notika attālināti, tas ir, izmantojot attālinātās komunikācijas formas.
Iepriekš skolēni iesūtīja savu darbu prezentācijas video formātā un digitāli sagatavotu plakātu – stenda ziņojumu. Ar to vērtēšanas komisija bija iepazinusies. Aizstāvēšanas dienā skolēni iesaistījās tiešsaistes diskusijās ar vērtēšanas komisiju.

Lasīt tālāk ...

Šeit ir mūsu mājas

nereta eka

Stundu saraksts

Mūsu sasniegumi