Neretas vidusskola

Vārda dienu šodien svin:

Mācību priekšmetu olimpiādes 2020./2021.mācību gadā šeit

Noteikumi par valsts pārbaudes darbu norises laiku 2020./2021. mācību gadā šeit

Noteikumi par 2020./2021. mācību gada un mācību semestru sākuma un beigu laiku šeit

Mācību un audzināšanas darbību reglamentējošie dokumenti valstī šeit

Arhīva reglaments

Audzināšanas darba programma

Bibliotekas reglaments

Bibliotēkas lietošanas noteikumi

Bibliotēkas mācību grāmatu lietošanas noteikumi

Darba kārtības noteikumi

Dienesta viesnīcas iekšējās kārtības noteikumi

Dienesta viesnīcas kārtība Covid-19 laikā

Dokumentu_parvaldibas_reglaments

Ētikas kodeks

Iekšējās kārtības noteikumi izglītojamajiem

Izglītojamo apbalvošanas kārtība

Izglītojamo drošības noteikumi

Kārtība individ.konsultācijām klātienē attālinātā procesa kaikā

Kārtība kādā skolēnu vecāki, viņu likumiskie pārstāvji un citas personas uzturas Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolā

Kārtība mācību procesa organizēšanai, ievērojot epidemioloģisko situāciju Covid-19 laikā

Kārtība, kādā pedagogiem nosaka prēmijas, naudas balvas un paaugstina mēneša darba algas likmi

Kārtība, kādā reģistrē izglītojamo neierašanos

Kārtība, kādā tiek īstenoti piesardzības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai

Mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība 

Metodisko komisiju kārtība

Pedagogu profesionālās darbības novērtēšana

Pedagoģiskās padomes nolikums

Personas datu aizsardzība

Skolas attīstības plāns

Skolas nolikums

Skolas padomes nolikums

Skolēnu pašpārvaldes kārtība

Skolēnu zinātniski pētnieciskās darbības kārtība

Speciālo vajadzību noteikšanas un individuālās izglītības programmas apguves plāna izstrādes un īstenošanas kārtība

Stadiona lietošanas noteikumi

Rīcība, ja ir noticis nelaimes gadījums

Kārtība drošai Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas 12. klases izglītojamo valsts pārbaudījumu organizēšanai un norisei 2020./2021.mācību gadā

Mācību literatūras saraksts pamatskolai šeit

Mācību literatūras saraksts vidusskolai šeit

Skolas darba pašvērtējums 2020 šeit

Šeit ir mūsu mājas

nereta eka

Stundu saraksts

Mūsu sasniegumi