Pieejamības rīki

Neretas vidusskola

Vārda dienu šodien svin: Jūsma, Alīda

Mācību priekšmetu olimpiādes 2021./2022.mācību gadā šeit

Valsts pārbaudes darbu norises laiki 2021./2022. mācību gadā šeit

Noteikumi par 2021./2022. mācību gada un mācību semestru sākuma un beigu laiku šeit

Mācību un audzināšanas darbību reglamentējošie dokumenti valstī šeit

Arhīva reglaments

Attālināto mācību organizēšanas kārtība Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolā

Bibliotekas reglaments

Bibliotēkas lietošanas noteikumi

Bibliotēkas mācību grāmatu lietošanas noteikumi

Darba kārtības noteikumi

Dienesta viesnīcas iekšējās kārtības noteikumi

Dienesta viesnīcas kārtība Covid-19 laikā

Dokumentu_parvaldibas_reglaments

Ētikas kodeks

Iekšējās kārtības noteikumi izglītojamajiem

Skolēnu sūdzību iesniegšanas un izskatīšanas kārtība

Izglītojamo apbalvošanas kārtība

Izglītojamo drošības noteikumi

Kārtība par rīcību, ja tiek konstatēta fiziska vai emocionāla vardarbība

Kārtība kādā skolēnu vecāki, viņu likumiskie pārstāvji un citas personas uzturas Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolā

Kārtība mācību procesa organizēšanai, ievērojot epidemioloģisko situāciju Covid-19 laikā

Kārtība, kādā pedagogiem nosaka prēmijas, naudas balvas un paaugstina mēneša darba algas likmi

Kārtība, kādā reģistrē izglītojamo neierašanos

Kārtība, kādā tiek īstenoti piesardzības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai

Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība 

Metodisko komisiju kārtība

Pedagogu profesionālās darbības novērtēšana

Pedagoģiskās padomes nolikums

Personas datu aizsardzība

Datu privātuma politika

Skolas attīstības plāns

Skolas padomes nolikums

Skolēnu pašpārvaldes kārtība

Skolēnu zinātniski pētnieciskās darbības kārtība

Speciālo vajadzību noteikšanas un individuālās izglītības programmas apguves plāna izstrādes un īstenošanas kārtība

Stadiona lietošanas noteikumi

Rīcība, ja ir noticis nelaimes gadījums

Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas pedagogu darbības shēma gadījumos, kad konstatēts izglītojamā skolas iekšējo kārtības noteikumu pārkāpums vai cita rakstura problēma

Mācību literatūras saraksts pamatskolai šeit

Grozījumi Literatūras sarakstā pamatskolai

Mācību literatūras saraksts vidusskolai šeit

Audzināšanas darba programma 2020. - 2023.gadam

Karjeras izglītības programma

Audzināšanas darba analīze

Skolas pašvērtējums

Skolas nolikums

Akreditācijas ekspertu komisijas ziņojums

 

Šeit ir mūsu mājas

nereta eka

Stundu saraksts

Mūsu sasniegumi